Voorwaarden

Bij Veilingkeukens vindt u een landelijk aanbod van showroomkeukens. Keukenzaken bieden hier hun producten aan tegen zeer hoge kortingen. Als u interesse heeft in een product neemt u zelf contact op met de betreffende winkel of brengt u een bezoek aan deze winkel. Veilingkeukens speelt geen enkele rol in de aankoop of bemiddeling van een product, maar biedt slechts de mogelijkheid om winkelier en consument met elkaar in contact te brengen.


Algemene Voorwaarden Veilingkeukens

Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.veilingkeukens.nl (hierna te noemen Veilingkeukens) gelden de volgende voorwaarden. Door gebruik van Veilingkeukens accepteert u deze voorwaarden, welke altijd aangepast kunnen worden indien dit noodzakelijk is.

A) Klanten

 1. Alle informatie op deze site met betrekking tot de aangeboden producten is afkomstig van derden (adverteerders). Veilingkeukens is niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van geplaatste advertenties en informatie.
 2. Veilingkeukens legt slechts een contact en is nooit partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen klant en adverteerder.
 3. Veilingkeukens is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid van websites en bedrijven waar u naar wordt doorverwezen middels banners of buttons of anderszins.
 4. Veilingkeukens is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke op enige wijze zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze website.
 5. Veilingkeukens doet haar best om er voor te zorgen dat er op dusdanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy zoveel mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. Veilingkeukens houdt alleen die persoonsgegevens bij die nodig zijn om u van dienst te zijn. De persoonlijke gegevens die u op de website invult, zullen uitsluitend voor het doel worden gebruikt waarvoor u de gevraagde informatie heeft opgegeven.
 6. Veilingkeukens verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoekers ter beschikking is gesteld. Deze informatie kan onder andere bestaan uit uw naam, adres, e-mail adres, partnergegevens, gegevens omtrent uw financi?le situatie en telefoonnummers. Persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor een beperkt aantal doeleinden. Dat kan bijvoorbeeld zijn voor het toesturen van informatie, doorgeven van specificaties, antwoord op vragen, berekenen van krediet en/of maandbedragen en of derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.
 7. Veilingkeukens behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Veilingkeukens raadt u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte geraakt van deze wijzigingen.
 8. U vrijwaart Veilingkeukens volledig voor alle mogelijke claims of verantwoordelijkheid van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en /of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.
 9. Eventuele geschillen vallen onder Nederlands recht en worden voorgelegd voor de arrondissementsrechtbank te Almelo.


B) Adverteerders

 1. Als adverterende keukenzaak verplicht u zich om de gegevens van de door u aangeboden producten naar waarheid en volledig weer te geven. Door het plaatsen van een advertentie geeft u Veilingkeukens toestemming om de informatie over het betreffende product op de website te plaatsen.
 2. U garandeert dat u wettelijk bevoegd bent om zich als vertegenwoordiger van uw bedrijf aan te melden als adverteerder op deze website en verplicht zich alle gegevens die van u en uw bedrijf worden gevraagd eerlijk, juist, volledig en actueel te vermelden.
 3. Veilingkeukens behoud zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen advertenties te wijzigen of te verwijderen. Dit zal zich o.a. voordoen indien;
  1. – advertenties naar mening van Veilingkeukens aanstootgevend zijn;
  2. – de producten en /of prijs in de advertenties op onjuiste en /of onvolledig wijze zijn weergegeven;
  3. – de betreffende producten in een verkeerde rubriek zijn geplaatst.
 4. U vrijwaart Veilingkeukens tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.
 5. Veilingkeukens is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke op enige wijze zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze website.
 6. U vrijwaart Veilingkeukens volledig voor alle mogelijke claims of verantwoordelijkheid van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en /of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.
 7. Veilingkeukens streeft ernaar de diensten altijd beschikbaar te houden. Veilingkeukens kan niet garanderen dat de diensten altijd beschikbaar zijn.
 8. Een tekortkoming in de levering van diensten is niet aan Veilingkeukens toe te rekenen, als deze niet door schuld van Veilingkeukens is ontstaan. Er is dan sprake van overmacht. In geval van overmacht vervallen de uit het abonnement voortvloeiende verplichtingen van Veilingkeukens, waaronder de verplichting tot levering van de diensten, dit voor de duur van de overmacht. Veilingkeukens is aan u als klant daarvoor geen schadevergoeding verschuldigd.
 9. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan storingen in elektronische communicatienetwerken, uitval van elektriciteit, blikseminslag en andere storingen of invloeden die buiten de macht van Veilingkeukens liggen en voor zijn redelijkerwijs niet voorzienbaar of te voorkomen zijn.
 10. Veilingkeukens behoud zich het recht voor om u te toegang en/of gebruik van deze website te weigeren, indien u handelt of heeft gehandeld in strijd met deze algemene voorwaarden.
 11. Als adverteerder verplicht u zich om voor de door u aangeboden producten de juiste adviesprijzen eerlijk te hanteren en hierop een hoge korting te geven. Om uw producten interessant te maken voor de consument wordt u geadviseerd om een korting te geven van minimaal 30% op de adviesprijzen.
 12. Alle prijzen door u vermeld in uw advertenties zijn altijd inclusief B.T.W.
 13. Uit hoofde van een abonnement kan u als adverteerder onder meer de volgende vergoedingen verschuldigd zijn;
  1. – maandelijkse abonnementsvergoedingen;
  2. – variabele vergoedingen gerelateerd aan een specifieke dienst.
 14. Tenzij anders vermeld zijn alle vergoedingen en tarieven uitgedrukt in Euro en exclusief B.T.W.
 15. De voor een abonnement verschuldigde abonnementsvergoeding wordt maandelijks vooraf bij u in rekening gebracht. Het verschuldigde bedrag moet uiterlijk op de opgegeven datum op rekening van Veilingkeukens zijn bijgeschreven.
 16. Tenzij tussen adverteerder en Veilingkeukens anders is overeengekomen, vindt betaling van alle verschuldigde vergoedingen plaats door automatische incasso van de door u als klant opgegeven bank- of girorekening, waardoor u Veilingkeukens via de website of schriftelijk heeft gemachtigd. Veilingkeukens stuurt u automatisch maandelijks de factuur toe horende bij deze transactie.
 17. De klant zorgt voor een voldoende saldo op de opgegeven rekening. Als automatisch incasso van het volledige verschuldigde bedrag, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, dan betaalt de klant tijdig op andere wijze.
 18. Uw gekozen abonnement is maandelijks opzegbaar. U heeft recht het abonnement schriftelijk, telefonisch of elektronisch op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 19. Indien u zich niet volledig voegt naar bovengenoemde voorwaarden, bent u niet gerechtigd gebruik te maken van deze website.